Ganpati Dancestyle

Zabraat presents:

The Making of Pradeep Kashikar Ganpati Dancestyle —
Marathi rap for the festive Ganesh Chaturthi Season

Pradeep Kashikar Ganpati Dancestyle – Team Credits:

Backing Vocals

Archana Deo
Bharti Khanvalikar
Shobha Samant
Sonal Naik
Foram Desai
Suchitra Dalvi
Shishir Saple
R N Iyer
Nitin Karyekar
Mohan S
Vivek N
Devendra

Wood and Wind Section

Yogesh
S Gajanand
Shankar I
Vinod Saijal
Manchekar

Rhythm and Percussion Section

Pratap Rath
Suresh Soni
Arvind K
Kshitriya
Chandu
Nikhil and Party

Studio Krishna Audio Mumbai

Neelesh
Rahul
Santosh
Modak

Music Association Coordinators

Ramanand
Sheshappa

Web Design and Support

Nishkam Chatrath

Camera

Rupesh Kumar
Anil Chandel

Video Editors and Admn

Yogesh Mulye
Priyanka Acharya Mulye

Programming

Ram Shankar Jajwade
Jeetendra Jawda

Music Arranger and Conductor

Jeetendra Jawda

Lead Vocals and Composition

Pradeep Kashikar

Creative Producer and Director

Mukesh Malik